Turk Seti Team

Turk Seti Team

Team info
Description

Turk Seti Team 1999 y?l?nda bir avuç bilimkurgudan ho?lanan, bilgisayarlar?n?n bo? zamanlar?n? Seti projesine adayarak dünyad???ndan gelecek sinyalleri bulmaya adayan ki?iler taraf?ndan kurulmu?tur.

Çal??t?klar? yerlerdeki yüzlerce makinaya kuranlar, e? dost akrabalar?n?n pc lerine kuranlar, o zamanlar çok yayg?n olan internet kafelere kuranlar ile ülkeler ve tak?mlar s?ralamas?nda Türkiye'nin s?ralamalarda yükselmesini sa?layan tüm arkada?lara te?ekkür ederiz.

Bir süre sonra bu proje çevresinde toplanm?? arkada?lar ile gerçek hayatta da görü?meye ba?lad?k. O zamandan bu zamana Boinc projelerine destek veren herkese bu tak?m? ayakta tuttuklar?ndan dolay? te?ekkürü borç biliyoruz.

Seti@home Classic zamanlar?n?n bitmesi ve Boinc projesinin devreye girmesi ile yeni projeler ba?lam?? ve birçok de?i?ik bilimsel alanda projeler devreye girmi?tir. Do?al olarak tak?m?m?z büyümü? üyelerimiz kendilerine uygun oldu?unu ve ilgi duyduklar? projelere yönelmi?lerdir.

Her ne kadar Tak?m?m?z?n ad? Turk Seti Team olsa da birçok projede yer almaktay?z.
Tak?m?m?z?n bulundu?u aktif projeler ve istatistik durumlar?na ilgili linkden ula?abilirsiniz.
http://boincstats.com/en/stats/-1/team/detail/1801/projectList

Tak?m?m?z?n ana ileti?im kanal? ve yeni ba?layan arkada?lar?n sorunlar?n? çözmek üzere "Turk Seti Team message board" aktif hale getirilmi?tir.
http://setiathome.berkeley.edu/forum_forum.php?id=1316

Arkadaslar, Boinc projeleri kapsam?nda hep beraber ülkemizi en üst basamaklara ta??yal?m. Bizden çok daha küçük ülkeler bile üstümüzdeler. Küçük tak?mlar yerine tek bir tak?m alt?nda toplanarak dünya tak?mlar listesinde yerimiz almal?y?z. Kat?l?m?n?z ile çok daha güçlü olaca??z.

Tüm kat?lan arkada?lara ?imdiden te?ekkürler ve ba?ar?lar. Sevgi ve sayg?lar?m?zla...

Tak?m?z?n bulundu?u boinc projeleri a?a??dad?r.
SETI@Home
http://setiathome.berkeley.edu/team_display.php?teamid=19544
SETI@home Beta
https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=587
Amicable Numbers
https://sech.me/boinc/Amicable/team_display.php?teamid=2039
Asteroids@home
http://asteroidsathome.net/boinc/team_display.php?teamid=2655
Climate Prediction
https://www.cpdn.org/cpdnboinc/team_display.php?teamid=10588
Collatz Conjecture
http://boinc.thesonntags.com/collatz/team_display.php?teamid=1361
Cosmology@Home
http://www.cosmologyathome.org/team_display.php?teamid=1162
Einstein@Home
https://einsteinathome.org/tr/community/teams/172633
Enigma@Home
http://www.enigmaathome.net/team_display.php?teamid=41171
GPUGRID
http://www.gpugrid.net/team_display.php?teamid=3467
LHC@Home
https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/team_display.php?teamid=101
MilkyWay@home
http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/team_display.php?teamid=1050
NumberFields@home
https://numberfields.asu.edu/NumberFields/team_display.php?teamid=48585
PrimeGrid
http://www.primegrid.com/team_display.php?teamid=164
Rosetta@home
http://boinc.bakerlab.org/rosetta/team_display.php?teamid=176
Universe@home
https://universeathome.pl/universe/team_display.php?teamid=2411
World Community Grid
http://www.worldcommunitygrid.org/team/viewTeamInfo.do?teamId=DTGKJVF3Q1
Created 22 Mar 2017
Total credit 2,301,274
Recent average credit 0
Badges
Cross-project stats Free-DC
SETIBZH
BOINCstats.com
Country Turkey
Type National
Members
Founder Rymorea
New members in last day 0
Total members 6 (view)
Active members 0 (view)
Members with credit 5 (view)Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2020 Arizona State University
Generated 6 Jul 2020, 21:03:00 UTC